Pályázatok‎ > ‎

TOP-2.1.3-16

BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS A RADOSTYÁNI AKÁC ÉS PETŐFI UTCÁBANB Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00010
Projekt fő helyszíne: 3776 Radostyán, Akác utca, hrsz.: 212
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 03. hó 01. nap.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 12. hó 31. nap.
A Projekt összköltsége: 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint.
Kedvezményezett: Radostyán Község Önkormányzata


PROJEKT BEMUTATÁSA


Radostyán település egyik legsúlyosabb, megoldásra váró környezeti problémája a hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. Ez folyamatos kockázatot jelent a településen található minden ingó- és ingatlanvagyonra. A beruházás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz elvezető árokrendszer fejlesztése. Jelen projekt szorosan kapcsolódik a település eddig megvalósult vízrendezési beruházásaihoz, azokkal szerves egységet alkotva biztosítja a település árvízi veszélyeztetettségének csökkentését, környezetbiztonságának megvalósulását. A tervezett projekt az Akác, a Petőfi és a Táncsics utcákat érinti. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedéseit figyelembe véve a csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére nyílt árok kialakítása tervezett. A mederburkolás betonba rakott terméskőburkolattal, illetve KV30/200 előre gyártott mederelemből készül. A burkolat alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.Az Akác utcában (hrsz.: 212) a CS-1-0 jelű csatorna 0+147 - 0+367 közti szakaszán betonba rakott terméskőburkolat készül, 220 fm hosszban 0,8 fm fenékszélességgel 1:1 rézsűhajlással 0,8 fm burkolatmagassággal készül a tervek szerint. A kiépített burkolathoz beton lezáró fog készítése szükséges. Kialakítandó rétegrend: -30 cm betonba rakott terméskő -10 cm homokos kavics.

A CS-1-1 jelű csatorna 0+000 – 0+039 szelvények (39 fm) közti szakaszán (Akác utca, hrsz.: 162), a CS-3-0 0+000 – 0+008 szelvények (8 fm) közti szakaszon (Petőfi út, hrsz.: 19) illetve a CS-4-0 0+000 – 0+192 szelvények (192 fm) közti szakaszon (Petőfi út, hrsz.: 19, Táncsics Mihály utca, hrsz.: 4) előre gyártott KV30/200K elemekből történik, a kapubejáróknál KV30/200N típusú erősített elemek illetve fedlapok kerülnek elhelyezésre amelyeket le kell betonozni. Kialakítandó rétegrend: - KV30/200 előregyártott mederelem -10 cm homokos kavics

A projekt keretében tehát összesen 459 fm burkolt csapadékcsatorna kialakítása valósul meg.
A település területén kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető rendszer tervezett befogadója a Régi Nyögő-patak.

A tervezett fejlesztés megfelel a Felhívás 3.4.1.1 pontjában szereplő feltételeknek:
 • A fejlesztés során megvalósításra kerül legalább egy önállóan támogatható tevékenység. 
 • A fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. 
 • A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. 
 • A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a meder megfelelő méretre történő méretezésére. 
 • A projekt indokoltságának alátámasztására a Projekt Előkészítő Tanulmányban bemutatjuk az elmúlt 10 évben a településen bekövetkezett csapadék, ill. árvízzel összefüggő káreseményeket. 
 • Az 1. mérföldkő teljesítésig szükség esetén tervezői indoklást nyújtunk be az alábbiakról: keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója. 
 • A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre. 
 • A megvédett területen található épített környezet értéke (326.000.000 Ft) meghaladja a beruházás összegét (40.000.000 Ft). 
 • A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleményét az 1. mérföldkő teljesítéséig rendelkezésre bocsátjuk. 
 • Szimulációs modellezés és CBA elemzés jelen projekt esetében nem szükséges. 
 • A település Integrált Településfejlesztési Stratégiával nem, Településfejlesztési Stratégiai Tervvel azonban rendelkezik. Ebben megjelenik a tervezett fejlesztés. 
 • A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 
 • A helyi esélyegyenlőségi program a pályázat mellékleteként csatolásra került. A vízelvezetési fejlesztés kapcsán a befogadás feltétele biztosított (vízjogi létesítési engedély). 
 • A pályázó a projekt megvalósítása során a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz. 
 • A pályázó vállalja, hogy a projekt tárgya vonatkozásában szemléletformálásra vonatkozó akciókat szervez az érintett lakosság számára. 
 • A projektgazda vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezésétől számított minimum 5 évig saját költségvetése terhére biztosítja az üzemeltetést és fenntartást, ami magában foglalja ennek jogi, finanszírozási és szervezeti feltételeinek biztosítását. 
 • A projektgazda vállalja, hogy a kivitelező kiválasztásánál elsődleges szempont lesz, hogy a projekt kivitelezésébe min. 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost bevon. 
 • A projektnek nincs előre látható klímakockázata.