TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal). Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után). Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal sújtható, melynek alapösszeg 15.000 Ft. Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ebösszeírás adatai alapján továbbra sem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését! A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a Radostyán község közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „Eb-összeíró adatlapot" kitölteni és 2023. április 30. napjáig az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. Amennyiben több kutyája van, az eb-összeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni kirendeltségén, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról www.radostyan.hu, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb, csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a
transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Az állatorvos az eb vizsgálata előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát és a beültetés
díját.
A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző, és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé. (A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §., 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. § alapján)

Az adatlapot kérjük eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:
– levélben, postai úton a 3776 Radostyán, Rákóczi F. u. 40. sz. alatti címre, vagy
– a Hivatalban leadva, vagy
– elektronikusan, szkennelve és a radostyanpmh@gmail.com címre
elküldve
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb-összeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Tekintettel arra, hogy községünkben többször előfordul az állattartás, illetőleg az ebtartás szabályainak megsértése néhány fontos jogszabályi rendelkezésre hívom fel a figyelmet: 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről a következőképpen rendelkezik:
Veszélyeztetés kutyával

193. § (l) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a
triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítőkutya kivételével – beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.” Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény által előírt főbb
szabályok:
„Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. A szabadban tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.
A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.”

Ebösszeíró adatlap >>ITT<<
Együttműködésüket köszönjük!

Radostyán Község Önkormányzata

Kategória: Hírek | A közvetlen link.