A Tiszáninneni Református Egyházkerület közleménye

TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

PÜSPÖKI HIVATALA

Iktatási szám: 398/9/2023.

KÖZLEMÉNY

a 2023/2024. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozásról

A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. paragrafusának (7) bekezdése értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. paragrafusa (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermekeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A 22/2022. (VII. 29.) 8. paragrafusa rendelkezése szerint az NTK 50 paragrafusa (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

Az előzőekre, továbbá az Nkt. 50. paragrafusa (7) bekezdés második mondatára, illetve a rendelet 22. paragrafusa (1.) bekezdésére figyelemmel, a Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosítója: 029131) intézményében a 2023. évben tankötelessé váló gyermekek első évfolyamra történő beiratkozására.

2023. április 20. (csütörtök) 8.00 – 18.00 óráig

és

2023. április 21. (péntek) 8.00 – 17.00 óráig

terjedő időszakban nyílik lehetőség.

Az általános iskolai felvételről való döntést a kérelem benyújtásától számított 5 (öt) munkanapon belül hozza meg az intézményvezető.

Az Nkt. 37. paragrafusa (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (együtt: döntés) ellen a szülő, törvényes képviselő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenti kérelmet az intézménynél kell előterjeszteni. Ha a kérelem alapján az intézményvezető a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve az eljárást megindító kérelemnek megfelelően azt nem módosítja, javítja, cseréli vagy egészíti ki, a beadványt az intézmény az ügy összes iratával, az eljárást megindító kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő leteltét követően felterjesztheti az ügyben való eljárásra és másodfokú döntés meghozatalára jogosult fenntartónak.

Ezen közlemény közzétételére az intézmény honlapján, valamint a szükség szerint a helyben szokásos egyéb módon is sor kerül.

A beiratkozással kapcsolatos további információkat a köznevelési intézmény a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a helyben szokásos módon közzéteszi.

Miskolc, 2023. március 6.

Pásztor Dániel

püspök

A közlemény letölthető >>ITT<<

Kategória: Hírek | A közvetlen link.