Pályázat ingatlan értékesítésére!

Radostyán Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a
Radostyán, Rákóczi utcában építési telek értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:
Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 3776 Radostyán, Rákóczi u. 40.
A pályázat célja:
Radostyán, Rákóczi utcában, a belterület 386. helyrajzi számon építési telek értékesítése.
A pályázati feltételek:
Az ingatlan építési telekként kerül értékesítésre, falusias lakóövezeti (LF-III.) besorolás miatt a telken lakáscélú felépítményt kell létrehozni.
A telek értékbecslést követően a Képviselő-testület által meghatározott induló értéke:
2.000.000. Ft.-, azaz Kettőmillió forint. Az Önkormányzat várja a vételi ajánlatokat.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján az államot
elővásárlási jog nem illeti meg.
A nyertes pályázónak Radostyán Község Önkormányzatával az eredményhirdetést követő 30 napon belül kell adásvételi szerződést kötnie.
Bírálati szempontok: Legmagasabb összegű vételi ajánlat.
Azonos összegű vételi ajánlat esetén a Képviselő-testület az azonos vételi ajánlatot tett
pályázók bevonásával, zárt pályázat útján, ismételt vételi ajánlat tételt követően /itt az
induló összeg az azonos vételi ajánlat összege/ dönt, a magasabb vételi ajánlatot tevő
pályázó javára.
A pályázati biztosíték kikötése:
Az ajánlattevőnek 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie az Radostyán Község Önkormányzat 11734200-15546395-00000000 OTP
Banknál vezetett bankszámlaszámára, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat az
eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati
biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes
ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződésn meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.
A pályázat jellege: Építési telek eladása egyfordulós pályázati úton.
Az ingatlanra vonatkozó információk:
Radostyán, 386. hrsz-ú belterületi ingatlan

Telek területe: 1318 m 2

Építési telek

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy valamikor „kötélpálya” volt a területen.
A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni.
Az építési előírások Radostyán Község Önkormányzata által meghatározott paraméterek,
melyet a telkek tulajdonosa köteles betartani. Ezek megtalálhatóak a https://or.njt.hu/
oldalon Vármegye : Borsod-Abaúj-Zemplén, Kibocsájtó – Település: Radostyán beírását
követően.
Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Radostyán Község helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletében, mely
hatályos 2019.01.19. napjától.
Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik.

Birtokbaadás időpontja:
A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül. A vételár legkésőbb az adásvételi
szerződés megkötésekor esedékes.
Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat
tulajdonjogát fenntartja. (A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.)

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 3. (hétfő) 12 00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Az ajánlattevő nevét, címét
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 a vételár teljesítésére,
 az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Radostyán Község
Önkormányzata felé nem áll fenn tartozása,
 nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint
átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. július 3. (hétfő) 12:00 óra (ezen időpontig be kell
érkeznie a pályázatoknak a hivatalba)

Ajánlat benyújtásának helye:

Radostyán Község Önkormányzata, 3776 Radostyán, Rákóczi u. 40.

Benyújtás módja: személyesen vagy postai úton.
A borítékra írják rá „Ajánlat önkormányzati tulajdonú ingatlan vételére”

Ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:
Radostyán Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3776 Radostyán, Rákóczi u. 40. tárgyaló helyiség, 2023. július 5. 16:00
Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:
Radostyán Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3776 Radostyán, Rákóczi u. 40. tárgyalóhelyiség, a soron következő Képviselő-testületi ülés, azaz 2023. július 5.

A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes ajánlattevő.

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől úgy az ajánlatkérő a második legmagasabb összegű ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.
A pályázatok elbírálására jogosult a Képviselő-testület.

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának
módja:
Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a radostyanpmh@gmail.com email címen, illetve a 48/521-043 kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kerülhet sor.
Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön
szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek
minősítse.

Radostyán, 2023. június 15.

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kategória: Hírek | A közvetlen link.