Pályázat ingatlanok értékesítésére

Pályázat ingatlanok értékesítésére!

Radostyán Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a

Radostyán, Rákóczi utcában építési telkek értékesítésére

 

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
3776 Radostyán, Rákóczi u. 40.

A pályázat célja:

Radostyán, Rákóczi utcában, a belterület
357/2, 357/3 , 357/4  
helyrajzi számok
on építési telkek értékesítése.

A pályázati feltételek:

Az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, falusias lakóövezeti (LF-III.) besorolás miatt a telken lakáscélú felépítményt kell létrehozni.

A telkek értékbecslő által megállapított értéke: 2.000.000. Ft.-/telek, azaz Kettőmillió forint/telek.

Az Önkormányzat várja a vételi ajánlatokat, melynek összege 2.000.000. Ft.-/telek, azaz Kettőmillió forint/telek összegnél alacsonyabb nem lehet.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog nem illeti meg.

A nyertes pályázónak Radostyán Község Önkormányzatával az eredményhirdetést követő 30 napon belül kell adásvételi szerződést kötnie.

Bírálati szempontok: Legmagasabb összegű vételi ajánlat.

Azonos összegű vételi ajánlat esetén a Képviselő-testület az azonos vételi ajánlatot tett pályázók bevonásával, zárt pályázat útján, ismételt vételi ajánlat tételt követően /itt az induló összeg az azonos vételi ajánlat összege/ dönt, a magasabb vételi ajánlatot tevő pályázó javára.

A pályázati biztosíték kikötése:

Az ajánlattevőnek 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie a Radostyán Község Önkormányzat 11734200-15546395-00000000 OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

Építési telkek eladása egyfordulós pályázati úton

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

Radostyán 357/2 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1196 m2
 • Építési telek

Radostyán 357/3 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1192 m2
 • Építési telek

Radostyán 357/4 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1190 m2
 • Építési telek

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy valamikor „kötélpálya és földút” volt a területen.

A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni.

Az építési előírások Radostyán Község Önkormányzata által meghatározott paraméterek, melyet a telkek tulajdonosa köteles betartani. Ezek megtalálhatóak a https://or.njt.hu/    oldalon Vármegye : Borsod-Abaúj-Zemplén, Kibocsájtó – Település: Radostyán beírását követően.

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Radostyán Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletében, mely hatályos 2019.01.19. napjától.

Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

 

 

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követően. A vételár legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor esedékes. A terület tényleges birtokba vételére csak a jelenleg telkeken átlósan keresztül haladó út kiváltására szolgáló út elkészültét követően kerülhet sor.

Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. (A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.)

 

Pályázat benyújtásának határideje:
2023. december 12. (kedd) 1600 óra

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

          Az ajánlattevő nevét, címét

          Az ajánlati összeget, mely a kiírásban szereplő összegnél kevesebb nem lehet

          A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot

          Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Radostyán Község Önkormányzata felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. december 12.  (kedd) 16:00 óra  (ezen időpontig be kell érkeznie a pályázatoknak a hivatalba)

Ajánlat benyújtásának helye: Radostyán Község Önkormányzata, 3776 Radostyán, Rákóczi u. 40. 

Benyújtás módja: személyesen vagy postai úton.

 A borítékra írják rá „Ajánlat önkormányzati tulajdonú ingatlan vételére” 

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart. 

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:

Radostyán Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,
3776 Radostyán, Rákóczi u. 40. tárgyaló helyiség,
2023. december 13. (szerda)  16:00

 

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:

Radostyán Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 3776 Radostyán, Rákóczi u. 40. tárgyalóhelyiség, a soron következő Képviselő-testületi ülés, azaz 2023. december 13.

 

 

A pályázati ajánlatok közül a legmagasabb összeget kínáló ajánlat a nyertes ajánlattevő.

 

Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől úgy az ajánlatkérő a második legmagasabb összegű ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek.

 

A pályázatok elbírálására jogosult a Képviselő-testület.

 

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a radostyanpmh@gmail.com email címen, illetve a 48/521-043   kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kerülhet sor.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

 

Radostyán, 2023. november 23.

 

Radostyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kategória: Hírek | A közvetlen link.