KÖZLEMÉNY a 2024/2025. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozásról 

TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

PÜSPÖKI HIVATALA 

Iktatási szám: 469/9/2024

KÖZLEMÉNY 

a 2024/2025. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozásról 

A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése értelmében az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1je és április 30a között a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára

A 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. § rendelkezése szerint az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19én kell beíratni

Az előzőekre, továbbá az Nkt. 50. § (7) bekezdés második mondatára, illetve a Rendelet 22. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Pitypalattyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM azonosítója: 029131) intézményben a 2024. évben tankötelessé váló gyermekek első évfolyamra történő beiratkozására 

2024 április 18. (csütörtök) 8.00 18.00 óráig 

és 

2024 április 19. (péntek) 8.00 17.00 óráig 

terjedő időszakban nyílik lehetőség

Az általános iskolai felvételről való döntést a kérelem benyújtásától számított 5 (öt) munkanapon belül hozza meg az intézményvezető

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (együtt: döntés) ellen a szülő, törvényes képviselő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenti kérelmet az intézménynél kell előterjeszteni. Ha a kérelem alapján az az intézményvezető a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve az eljárást megindító kérelemnek megfelelően azt nem módosítja, javítja, cseréli vagy egészíti ki, a beadványt az intézmény az ügy összes iratával, az eljárást megindító kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő leteltét követően felterjeszti az ügyben való eljárásra és másodfokú döntés meghozatalára jogosult fenntartónak

Ezen közlemény közzétételére az intézmény honlapján, valamint szükség szerint a helyben szokásos egyéb módon is sor kerül

 

A beiratkozással kapcsolatos további információkat a köznevelési intézmény a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a helyben szokásos módon közzéteszi

Miskolc, 2024. március 11

Pásztor Dániel

püspök

Kategória: Hírek | A közvetlen link.