JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2024. március 8-án 9 óra 00 perckor Radostyán község 001. számú szavazókör HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSÉRŐL

Az ülés helyszíne: Radostyán Község Önkormányzatának épülete

3776 Radostyán Rákóczi F. u. 40

Jelen vannak: 

Bertókné Balogh Barbara tag 

Nagy Sándorné tag 

Kiss Ferencné tag (elnökhelyettes) 

Paszternák Máté tag 

Sülyi Imréné tag 

Orbán Andra HVI vezető, jegyzőkönyvvezető 

Távolmaradt: Bogdánfalvi Zoltán póttag 

Madarász István Gyula póttag

Orbán Andrea, a HVI vezetője tisztelettel köszönti a megválasztott bizottsági tagokat. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerint a helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A Ve. 34. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik

a) ha a megbízatás 17. -ban foglalt feltételei megszűntek

b) a 18. § szerinti összeférhetetlenség esetén

c) lemondással, 

d) ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja

e) ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik, 

a tag halálával. 

A Radostyáni Helyi Választási Bizottság elnöke, Deák Ferencné 2024.02.23. napján elhunyt, így megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés f) pontja alapján megszűnt

A Ve. 35. § (1) Ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)–c) és ƒ) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép

(2) Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete vagy a fővárosi, vármegyei közgyűlés, a Nemzeti Választási Bizottság esetében az Országgyűlés új tagot és póttagokat választ.

Az ülés napirendi pontjai

Tájékoztató: a HVB elnök halála miatt szükséges a jelen ülés megtartása. Új tag: az 1. számú póttag Nagy Sándorné, helyére új póttag kerül Bogdánfalvi Zoltán személyében

  1. HVB elnökének megválasztása (Deák Ferencné HVB elnök halála miatt új elnök 

választása

  1. Ha szükséges, akkor HVB elnökhelyettesének megválasztása 

A helyi választási bizottság tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a fenti napirendi pontokat.

  1. napirend 

HVB elnökének megválasztása 

HVI vezető: Felkérem a HVB választott tagjait, tegyenek javaslatot az elnök személyére. Az ülés vezetésére felkérem Kiss Ferencné HVB elnökhelyettest

Sülyi Imréné HVB tag: Én Kiss Ferencné személyére tennék javaslatot, mint elnökre

A HVB tagjai egységesen támogatják a javaslatot

Kiss Ferencné HVB tag, elnökhelyettes: A HVB elnöki jelölést elfogadja

Kiss Ferencné HVB elnökhelyettes: Amennyiben nincs más javaslat, megkérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a Helyi Választási Bizottság elnöke személyem legyen, kézfeltartással jelezze

Szavazás 

A helyi választási bizottság 1/2024.számú jegyzőkönyvbe foglalt döntése 

Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról 

A Helyi Választási Bizottság 5 igen egyhangú szavazati aránnyal, ellenszavazat nélkül a Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása tárgyában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Tv. 39. § (1) bekezdése alapján tagjai közül a Helyi Választási Bizottság elnökének Kiss Ferencné 3776 Radostyán Petőfi u. 17. sz. alatti lakost választja meg

  1. napirend 

HVB elnökhelyettesének megválasztása 

Kiss Ferencné HVB elnök: Elnökhelyettesnek Bertókné Balogh Barbarát javaslom megválasztani, amennyiben az elnökhelyettesi megbízást elfogadja

Bertókné Balogh Barbara HVB tag: a jelölést elfogadja

A Bizottság tagjai egyetértenek a javaslattal

Kiss Ferencné HVB elnök: Aki egyetért azzal, hogy a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese Bertókné Balogh Barbara legyen, kézfeltartással jelezze

Szavazás 

A helyi választási bizottság 2/2024. számú jegyzőkönyvbe foglalt döntése 

Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról 

A Helyi Választási Bizottság 5 igen egyhangú szavazati aránnyal, ellenszavazat nélkül a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása tárgyában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Tv. 39. § (1) bekezdése alapján tagjai közül a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének Bertókné Balogh Barbara 3776 Radostyán Szederjes u. 7. sz. alatti lakost választja meg. 

A HVB elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a bizalmat és mivel egyéb indítvány, javaslat a bizottság részéről nem érkezett az ülést 910 órakor bezárta

A jegyzőkönyv nyomtatható verziója elérhető >>ITT<<

Kmf

Kiss Ferencné

elnök

Bertókné Balogh Barbara

elnökhelyettes

Orbán Andrea

HVI vezető, jegyzőkönyvvezető

Kategória: 2024. évi általános választások, Hírek, Ülések jegyzőkönyvei, Választási információk | A közvetlen link.